Bhadra Paper Mills

23/14, Jalashambhavi Complex, 1st Main, Gandhinagar, Bangalore, Karnataka 560009
インド インド

リサイクル工場ビジネス詳細

受け入れ可能な資源:
段ボール,古紙
再生原料:
再生紙
プラント数:
1
最後更新
2023/07/27